Web Api – Media Type Formatter – Notlar

Merhabalar ,

Media Type Formatter verimizi kullanıcılara hangi formatta sunacağımızı belirleyeceğimiz sanal bir sınıftır , yani bütün media typpe formatırlar bu sanal sınıftan miras alarak türemiştir

 • JsonMediaTypeFormatter
 • XmlMediaTypeFormatter
 • FormUrlEncodeMediaTypeFormatter

Default olarak Asp.Net Web Api de gelmektedir , istersek kendimizde yeni bir Media Type Formatter tanımlayabiliriz.

Örneğin Api mizde xml desteğini kaldırmak istesek App_Start kalsöründe bulunan WebApiConfig.cs dosyamızda aşşağıdaki kod satısını eklemeliyiz.

using : using System.Net.Http.Formatting;

code : config.Formatters.Remove(config.Formatters.XmlFormatter);

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web.Http;
using System.Net.Http.Formatting;

namespace WebApiApp
{
  public static class WebApiConfig
  {
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
      // Web API configuration and services

      // Web API routes
      config.MapHttpAttributeRoutes();

      config.Routes.MapHttpRoute(
        name: "DefaultApi",
        routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
        defaults: new { id = RouteParameter.Optional }

        
      );

      config.Formatters.Remove(config.Formatters.XmlFormatter);
    }
  }
}

Web apimize text/html tipinde bir accept istek olduğunda json formatında response dönmesi için config ayarı ekleme.

config satırımız : config.Formatters.JsonFormatter.SupportedMediaTypes.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue(“text/html”));

json formatımızın desteklediği media type header değerlerine text/html eklemiş olduk

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web.Http;
using System.Net.Http.Formatting;

namespace WebApiApp
{
  public static class WebApiConfig
  {
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
      // Web API configuration and services

      // Web API routes
      config.MapHttpAttributeRoutes();

      config.Routes.MapHttpRoute(
        name: "DefaultApi",
        routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
        defaults: new { id = RouteParameter.Optional }

        
      );

      config.Formatters.JsonFormatter.SupportedMediaTypes.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue("text/html"));
    }
  }
}

fakat bu şekilde bir kullanımda text/html olarak gelen bir accept te response olarak json döncektir ama header bilgisinin content-type kısmı application/json olması gerekirken text/html yazacaktır.

screenshot_8

 

Bunun önüne geçmek için kendi MediaTypeFormatter ımız yazıp config ayarlarırında tanımlayacağız.

Öncelikle projemize MyJsonFormatter adında bir class ekledim :

kodlar:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Formatting;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Web;

namespace WebApiApp
{
  public class MyJsonFormatter : JsonMediaTypeFormatter
  {
    public MyJsonFormatter()
    {
      this.SupportedMediaTypes.Add(new MediaTypeHeaderValue("text/html"));
    }
    public override void SetDefaultContentHeaders(Type type, HttpContentHeaders headers, MediaTypeHeaderValue mediaType)
    {
      base.SetDefaultContentHeaders(type, headers, mediaType);
      headers.ContentType = new MediaTypeHeaderValue("application/json");
    }
  }
}

screenshot_9

oluşturduğumuz class a JsonMediaTypeFormatter sınıfını implement ettik , sonrasında constructor ımızda bi önceki örneğimizde yaptığımız gibi text/html content-type ına destek verdiğimizi tanımladık.

sonrasında JsonMediaTypeFormatter  a ait olan SetDefaultContentHeaders methodunu override ederek header content-type ını her zaman application/json olarak dönmesini sağladık.

bu işlemlerden sonra oluşturduğumuz MediaTypeFormat sınıfımız WebApiConfig.cs dosyamıza tanımlamamız kaldı.

config.Formatters.Add(new MyJsonFormatter());

şeklinde kodumuzu eklememiz yeterli olacaktır .

WebApiConfig.cs : 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web.Http;
using System.Net.Http.Formatting;

namespace WebApiApp
{
  public static class WebApiConfig
  {
    public static void Register(HttpConfiguration config)
    {
      // Web API configuration and services

      // Web API routes
      config.MapHttpAttributeRoutes();

      config.Routes.MapHttpRoute(
        name: "DefaultApi",
        routeTemplate: "api/{controller}/{id}",
        defaults: new { id = RouteParameter.Optional }

        
      );

      config.Formatters.Add(new MyJsonFormatter());
    }
  }
}

Artık Accept : “text/html” olarak gelen requestler de json olarak sonucumuz döncek ve header content-type bilgisinde “application/json” olacaktır.

screenshot_10

 

Örnek: CSV Formater :

Apimizde response olarak csv formatın sonucu almak için örnek csv formater ve kullanımı :

CSVFormatter.cs

using Egitim_ContentNavigation.Entity;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Formatting;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;

namespace WebApiApp
{
  public class CSVFormatter : MediaTypeFormatter
  {
    public CSVFormatter()
    {
      this.SupportedMediaTypes.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue("text/csv"));
    }
    public CSVFormatter(MediaTypeMapping mediaTypeMapping):this()
    {
      this.MediaTypeMappings.Add(mediaTypeMapping);
    }
    public override bool CanReadType(Type type)
    {
      return false;
    }

    public override bool CanWriteType(Type type)
    {
      //List mi ?
      return type.GetInterfaces().Any(x => x == typeof(IEnumerable));
    }

    public override void SetDefaultContentHeaders(Type type, HttpContentHeaders headers, MediaTypeHeaderValue mediaType)
    {
      base.SetDefaultContentHeaders(type, headers, mediaType);
      headers.Add("Content-Disposition", "attachment; filename=" + Guid.NewGuid().ToString() + ".csv");
    }

    public override Task WriteToStreamAsync(Type type, object value, Stream writeStream, HttpContent content, TransportContext transportContext, CancellationToken cancellationToken)
    {
      myWriteStream(type, value, writeStream);
      var task = new TaskCompletionSource<int>();
      task.SetResult(0);
      return task.Task;
    }
    private void myWriteStream(Type type, object value, Stream stream)
    {

      Type itemType = type.GetGenericArguments()[0];

      StringWriter _stringWriter = new StringWriter();

      _stringWriter.WriteLine(
        string.Join<string>(
          ",", itemType.GetProperties().Select(x => x.Name)
        )
      );

      foreach (var obj in (IEnumerable<object>)value)
      {

        var vals = obj.GetType().GetProperties().Select(
          pi => new {
            Value = pi.GetValue(obj, null)
          }
        );

        string _valueLine = string.Empty;

        foreach (var val in vals)
        {
          if (val.Value != null)
          {
            var _val = val.Value.ToString();

            if (_val.Contains("\r"))
              _val = _val.Replace("\r", " ");
            if (_val.Contains("\n"))
              _val = _val.Replace("\n", " ");

            _valueLine = string.Concat(_valueLine, _val, ",");
          }
          else
          {
            _valueLine = string.Concat(_valueLine, string.Empty, ",");
          }
        }

        _stringWriter.WriteLine(_valueLine.TrimEnd(','));
      }

      var streamWriter = new StreamWriter(stream);
      streamWriter.Write(_stringWriter.ToString());
      streamWriter.Close();
    }
  }
}

sonrasında formatter tanımlamasını yapmamız gerekce , WebApiConfgi.cs te yapabileceğimiz gibi Global.asax dosyasında da bu tanımlamayı yapabiliriz.

Global.asax  :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Formatting;
using System.Web;
using System.Web.Http;
using System.Web.Routing;

namespace Egitim_ContentNavigation
{
  public class WebApiApplication : System.Web.HttpApplication
  {
    protected void Application_Start()
    {
      GlobalConfiguration.Configure(WebApiConfig.Register);
      GlobalConfiguration.Configuration.Formatters.Add(new CSVFormatter(new QueryStringMapping("format", "csv","text/csv")));
      //url?format=csv
    }
  }
}

kullanımı : wepapi url parametre olarak format=csv yazdığımızda dönen sonuç eğer IEnumerable ise csv formatında sonuç verecektir. (IEnumerable kontrolü CSVFormatter.cs dosyasında CanWriteType metodunda yapılmıştır. )

Bu şekilde csv formatında response alınabilir.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...

Bir cevap yazın